Ympäristötekniikka

KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINTI –
useita syitä selvittää maaperän tila

Kiinteistö- ja yrityskaupat

Kiinteistön omistaja on aina ensisijaisesti vastuussa maaperän pilaantumisesta ja sen kunnostamisesta. Kaupanteon yhteydessä on hyvä varmistaa, ettei maaperän kunnostamiselle ole tarvetta.

Havainnot pilaantumisesta

Maankaivuutöiden yhteydessä tehdyt havainnot esimerkiksi öljystä, polttoaineista, liuottimista tai jätejakeista laukaisee tarpeen pilaantuneisuuden selvittämiselle ja maaperän kunnostamiselle.

Öljysäiliön poisto

Erityisesti vanhat öljysäiliöt ovat riskikohde. Maanalaisen öljysäiliön poiston yhteydessä on hyvä tarkastaa, ettei maaperä ole pilaantunut esim. ylitäyttöjen tai vuotojen seurauksena.

Vahingot ja onnettomuudet

Liikenneonnettomuuksissa esimerkiksi polttoainesäiliöiden rikkoutuminen on mahdollista. Nopeilla kunnostustoimilla ja oikeilla toimenpide-ratkaisuilla pystytään minimoimaan säiliön rikkoutumisesta aiheutuneet haitat.

Toiminnan aiheuttama pilaantuma

Teollinen toiminta, korjaamot, huoltoasemat tai kiinteistöllä kauempana historiassa tapahtunut toiminnan aiheuttama mahdollinen pilaantuminen.

Pohjaveden kunnostus

Pohjavesien seuranta viranomaisen vaatimilla pohjavesialueilla tai kunnostuksen jälkitarkkailun yhteydessä. Asennamme pohjavesiputket ja voimme suorittaa vesi- ja vesistönäytteiden ottamisen sertifioidun näytteenottajan toimesta tai johdolla.

PIMA on yleistynyt käsite puhuttaessa pilaantuneesta maa-alueesta. PIMA on lähtökohtaisesti ihmisen toiminnan seurauksena pilaantunut alue, jossa on havaittu haitallisia aineita siinä määrin, että niistä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle tai niillä on vaikutusta alueen viihtyvyyteen heikentävästi.

Ympäristöteknisiin tutkimuksiin käytämme monitoimikairoja ja yrityksellämme on valmiit yhteistyösopimukset koekuoppatutkimuksiin Pohjois-Suomessa. Käytämme laajasti kenttämittareita laboratoriotulosten tukena niin tutkimuksessa kuin kunnostuksessa.

Käytössämme on PetroFlag-kenttätestejä öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuuden mittaamiseen, PID-analysaattoreita haihtuvien VOC-yhdisteiden mittaamiseen sekä käsi-XRF-analysaattori raskasmetallien määrittämiseen maaperästä.

Toteutamme vuosittain useita kymmeniä pilaantuneen maaperän tutkimuksia ja toimimme viranomaistenvaatimana kunnostuksen valvojana erilaisissa kohteissa. Kenttätöissä palveluksessasi ovat sertifioidut näytteenottajamme. Tutkimukset ja raportointi tehdään käytössä olevien ohjeiden ja suositusten mm. VNa 214/2007 edellyttämällä tavalla.

Lisäksi hyödynnämme omaa laboratoriota ja sertifioituja ympäristölaboratorioita näytteiden tutkimiseen yhdessä muiden erikoisalojen asiantuntijoiden kanssa (mm. asbesti- ja haitta-aine asiantuntijat).

TOTEUTAMME KOKO VIRANOMAISEN VAATIMAN PIMA-KETJUN ALUSTA LOPPUUN

  1. Pilaantuneisuusselvitys

  2. Kunnostussuunnitelma

  3. Viranomaisyhteistyö

  4. Kunnostuksen valvonta

  5. Näytteenotto ja seuranta

  6. Kaivuualueiden tarkemittaus

  7. Loppuraportointi

Usein kysyttyjä kysymyksiä

PIMA on vakiintunut käsite, jolla tarkoitetaan pilaantunutta maaperää. Maaperää
pilaavista haitta-aineista ja niiden sallituista pitoisuusrajoista on olemassa ns. PIMA-asetus (VNa
214/2007). Maaperän pilaantuneisuus määritetään kyseisten raja-arvojen perusteella. Raja-arvojen
määrittelyssä on huomioitu ympäristöön kohdistuvat ekologiset riskit sekä ihmisen terveyteen
kohdistuvat terveysriskit.

Selvitä, onko öljysäiliössä tai putkistoissa vuotoja esim. tilaamalla öljysäiliön tarkastus.
Jos tarkastuksessa huomataan säiliön tai putkistojen epätiiveyttä, suositellaan tilaamaan
ympäristötekninen tutkimus MEILTÄ, jotta voidaan selvittää maaperän pilaantuneisuus ja
mahdollinen kunnostustarve. Huomioi, että vaikka säiliö ja putkistot todettaisiin tiiviiksi, on maaperä
voinut pilaantua myös öljysäiliön ylitäytön takia. Tällä voi olla merkittävä vaikutus mm. asunnon
myyntitarkoituksessa.

Keskeytä välittömästi kaivuutyöt kyseisellä alueella vahinkojen minimoimiseksi ja
kustannusten säästämiseksi. Ole yhteydessä PBM:n ympäristötekniseen asiantuntijaan, joka osaa
kertoa oikeat menettelytavat mm. viranomaisten suuntaa. Pilaantuneen maaperän kunnostus on
ELY-keskuksen valvonnan alaista toimintaa, eikä sitä saa tehdä ilman viranomaisen lupaa.

Lämmitysöljy voi pilata maaperän ja aiheuttaja eli yleisemmin kiinteistön omistaja on aina
velvollinen maksamaan pilaantuneen maaperän kunnostuksen. Myyntitilanteessa suositellaan
tilaamaan ympäristötekninen tutkimus, jolla voidaan selvittää maaperän tila. Mikäli maaperä
todetaan puhtaaksi, riski öljypilaantumasta pienenee merkittävästi ja se on suoraan verrannollinen
myyntihintaan.
Jos taas maaperä todetaan pilaantuneeksi, on ryhdyttävä pilaantuneen maaperän kunnostukseen
ennen kiinteistön myyntiä tai maaperän pilaantuneisuus on kirjattava kauppakirjaan. Tällöin
aiheuttaja eli yleisimmin omistaja on edelleen velvollinen maksamaan puhdistuskustannukset,
mikäli muuta ei sovita. Jos maaperän tilaa ei ole selvitetty myyntitilanteessa, on jälkikäteen hyvin
hankala selvittää, milloin mahdollinen pilaantuma on syntynyt ja kuka on velvollinen maksamaan
kustannukset. Kustannukset voivat nousta tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin.

Korjaamotoiminnassa käytetään aineita, jotka voivat pilata maaperän (öljyt, rasvat,
raskasmetallit jne.). Aiheuttaja on aina velvollinen maksamaan pilaantuneen maaperän
kunnostuksen. Ostotilanteessa myyjän etuna on tilata ympäristötekninen tutkimus, jolla voidaan

varmistaaa maaperän pilaantumattomuus. Jos taas maaperä todetaan pilaantuneeksi, on myyjän
ryhdyttävä pilaantuneen maaperän kunnostukseen tai maaperän pilaantuneisuus on kirjattava
kauppakirjaan. Tällöin myyjä on edelleen velvollinen maksamaan puhdistuskustannukset, mikäli
muuta ei sovita. Jos maaperän tilaa ei ole selvitetty ostotilanteessa, on jälkikäteen hyvin hankala
selvittää, milloin mahdollinen pilaantuma on syntynyt ja kuka on velvollinen maksamaan
kustannukset.

Tutkimusten kustannukset määräytyvät kohteen käyttöhistorian ja havaintojen mukaan.
Voimme tehdä Ympäristöministeriön ohjeiden mukaiset suositellut tutkimukset tai suppeamman
tutkimuksen, joka ei täytä vaatimuksia, mutta jolla saadaan ensitietoa mahdollisesta
pilaantuneisuudesta. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, jotta voimme suunnitella juuri Teille sopivan
tutkimuspaketin.

Ota yhteys ELY-keskukseen tai kunnan ympäristötarkastajalle ja kerro havainnoistasi.
Viranomaiset antavat ohjeistusta jatkotoimenpiteistä ja tarvittaessa käyvät tarkistamassa paikan
päällä onko aihetta selvittää maaperän tilaa tarkemmin.

Tarvitsetko asiantuntijoidemme apua?
Ota yhteyttä alla.
lahdenperä_niko
Niko Lahdenperä
Diplomi-insinööri

FISE Vaativa (V)-luokan pohjarakennussuunnittelija, uudisrakentaminen

FISE tavanomainen infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija

Ympäristönäytteenottajan pätevyys Nro. 993 

Vieritä ylös