Ympäristötekniikka

KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINTI –
useita syitä selvittää maaperän tila

Kiinteistö- ja yrityskaupat

Kiinteistön omistaja on aina ensisijaisesti vastuussa maaperän pilaantumisesta ja sen kunnostamisesta. Kaupanteon yhteydessä on hyvä varmistaa, ettei maaperän kunnostamiselle ole tarvetta.

Havainnot pilaantumisesta

Maankaivuutöiden yhteydessä tehdyt havainnot esimerkiksi öljystä, polttoaineista, liuottimista tai jätejakeista laukaisee tarpeen pilaantuneisuuden selvittämiselle ja maaperän kunnostamiselle.

Öljysäiliön poisto

Erityisesti vanhat öljysäiliöt ovat riskikohde. Maanalaisen öljysäiliön poiston yhteydessä on hyvä tarkastaa, ettei maaperä ole pilaantunut esim. ylitäyttöjen tai vuotojen seurauksena.

Vahingot ja onnettomuudet

Liikenneonnettomuuksissa esimerkiksi polttoainesäiliöiden rikkoutuminen on mahdollista. Nopeilla kunnostustoimilla ja oikeilla toimenpide-ratkaisuilla pystytään minimoimaan säiliön rikkoutumisesta aiheutuneet haitat.

Toiminnan aiheuttama pilaantuma

Teollinen toiminta, korjaamot, huoltoasemat tai kiinteistöllä kauempana historiassa tapahtunut toiminnan aiheuttama mahdollinen pilaantuminen.

Pohjaveden kunnostus

Pohjavesien seuranta viranomaisen vaatimilla pohjavesialueilla tai kunnostuksen jälkitarkkailun yhteydessä. Asennamme pohjavesiputket ja voimme suorittaa vesi- ja vesistönäytteiden ottamisen sertifioidun näytteenottajan toimesta tai johdolla.

PIMA on yleistynyt käsite puhuttaessa pilaantuneesta maa-alueesta. PIMA on lähtökohtaisesti ihmisen toiminnan seurauksena pilaantunut alue, jossa on havaittu haitallisia aineita siinä määrin, että niistä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle tai niillä on vaikutusta alueen viihtyvyyteen heikentävästi.

Ympäristöteknisiin tutkimuksiin käytämme monitoimikairoja ja yrityksellämme on valmiit yhteistyösopimukset koekuoppatutkimuksiin Pohjois-Suomessa. Käytämme laajasti kenttämittareita laboratoriotulosten tukena niin tutkimuksessa kuin kunnostuksessa.

Käytössämme on PetroFlag-kenttätestejä öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuuden mittaamiseen, PID-analysaattoreita haihtuvien VOC-yhdisteiden mittaamiseen sekä käsi-XRF-analysaattori raskasmetallien määrittämiseen maaperästä.

Toteutamme vuosittain useita kymmeniä pilaantuneen maaperän tutkimuksia ja toimimme viranomaistenvaatimana kunnostuksen valvojana erilaisissa kohteissa. Kenttätöissä palveluksessasi ovat sertifioidut näytteenottajamme. Tutkimukset ja raportointi tehdään käytössä olevien ohjeiden ja suositusten mm. VNa 214/2007 edellyttämällä tavalla.

Lisäksi hyödynnämme omaa laboratoriota ja sertifioituja ympäristölaboratorioita näytteiden tutkimiseen yhdessä muiden erikoisalojen asiantuntijoiden kanssa (mm. asbesti- ja haitta-aine asiantuntijat).

TOTEUTAMME KOKO VIRANOMAISEN VAATIMAN PIMA-KETJUN ALUSTA LOPPUUN

  1. Pilaantuneisuusselvitys

  2. Kunnostussuunnitelma

  3. Viranomaisyhteistyö

  4. Kunnostuksen valvonta

  5. Näytteenotto ja seuranta

  6. Kaivuualueiden tarkemittaus

  7. Loppuraportointi

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tarvitsetko asiantuntijoidemme apua?
Ota yhteyttä alla.
lahdenperä_niko
Niko Lahdenperä
Diplomi-insinööri

FISE Vaativa (V)-luokan pohjarakennussuunnittelija, uudisrakentaminen

FISE tavanomainen infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija

Ympäristönäytteenottajan pätevyys Nro. 993