POHJATUTKIMUKSET

Pohjatutkimus sisältää normaalitapauksissa painokairauksen päärakennuksen jokaiseen nurkkaan sekä maanäytesarjan oton 1…3 m laboratoriotutkimuksia varten. Tarvittaessa asennetaan pohjavesiputkia, joista pohjavedenpinnan korkeutta voidaan havainnoida ja pintavaaitaan tontti lisäsuunnittelua varten.

ERILAISIA KAIRAUSMENETELMIÄ OVAT:

PORAKONEKAIRAUS
PAINOKAIRAUS
HEIJARIKAIRAUS
TÄRYKAIRAUS
SIIPIKAIRAUS

PERUSTAMISTAPALAUSUNNOT

Tontin topografian sekä perusmaan geoteknisten ominaisuuksien perusteella annetaan kirjallinen suositus rakentajalle perustamistavasta, perusmaan geoteknisestä kantavuuudesta, routasuojauksista, salaojituksesta yms. perustamiseen oleellisesti liittyvistä asioista. Pohjatutkimusasiakirjat ovat normaalitapauksessa:

 • pohjatutkimuslausunto
 • maanäytteiden tutkimustulokset
 • pohjatutkimuskartta
 • kairausdiagrammit leikkauksin esitettynä

MAALABORATORIOTUTKIMUKSET

MAANNÄYTTEISTÄ VOIDAAN LABORATORIOISSAMME MÄÄRITTÄÄ:

 • rakeisuus (rakeisuuskäyrä)
 • vedenläpäisevyyskerroin
 • kapillaarisuus
 • routivuus
 • humuspitoisuus
 • lietepitoisuus
 • tiheys
 • maksimi kuivatilavuuspaino
 • yms.

PILAANTUNEISUUSSELVITYS

Samassa yhteydessä varsinkin rakennetuissa kohteissa tehdään havainnot ja tarvittaessa näytteenottoa pilaantuneisuuteen liittyen. Mikäli kohteessa on ollut pilaantuneisuutta aiheuttavaa toimintaa, on erittäin perusteltua tehdä aivan erillinen pilaantuneisuusselvitys historiaselvityksineen, jotta vältytään rakentamisaikaisilta viivytyksiltä ja yllätyksiltä.

TYÖMAAN LAADUNVALVONTAKOKEET

TIIVEYSMITTAUKSET

Tiiveyskokeet perustuvat laboratoriossa suoritettavaan Proctor-kokeeseen. Työmaalla tiiveys mitataan hiukkasmittarilla (Troxler-mittari). Mittarilla saadaan tiivistetyn maa-aineksen märkätilavuuspaino sekä vesipitoisuus ja sitä kautta kuivatilavuuspaino, jota verrataan laboratoriossa saatuun maksimi-arvoon jolloin saadaan tiivistetyn maa-aineksen tiiveysprosentti. Pienen laitteiston vuoksi koe soveltuu erityisen hyvin ahtaisiin paikkoihin, kuten talonrakennustyömaihin. Sitävastoin koe ei sovellu hyvin karkeisiin maalajeihin (#16 mm lajitetta >30%). Tällaisiin maalajeihin käytetään kantavuusmittausta.

KANTAVUUSMITTAUKSET

Kantavuuskokeet tehdään levykuormituslaitteistolla. Kokeessa kuormitetaan levyä portaittain 0…60 kN ja mitataan levyn painuma kussakin kuormitusportaassa, kuormitus tehdään kaksi kertaa. Saaduista maksimipainumista lasketaan levykuormitusarvot E1 ja E2 sekä kantavuussuhde E2/E1. Kantavuuskokeessa tarvitaan aina vastapaino, kaivinkone raskas pyöräkuormaaja tms. josta syystä se soveltuu sellaisiin kohteisiin joissa vastapaino sopii liikkumaan (tiet, pihakentät yms.). Tiivistetyn maa-aineksen rakeisuus ei ole rajoituksena kokeen suorittamiselle.

RADONMITTAUKSET

Maaperän radonmittaus suoritetaan Ilmasti Oy:n kehittämällä osoittavalla mittarilla. Mittauslukema saadaan välittömästi mittauspaikalla. Mittauksia suoritetaan tavanomaisesti rakennuksen alapohjan lävistysten kohdilta kuten esim. lattiakaivojen läheisyydestä. Lisäksi radonpitoisuus voidaan mitata tontilta ennen rakentamista. Mittaus tapahtuu teltasta, jonka liepeet ovat tiiviisti maata vasten. Mittari asennetaan telttaan niin, että se joutuu imemään ilman / radonkaasun maaperästä. Mittarin antama lukema on suoraan Bq / m3 ilmaa. Mittari soveltuu reaaliaikaisena myös vuotokohtien etsintään / tiivistystöiden tarkastukseen.

Kysy lisää radonmittauksesta meiltä.

Lisätietoja

Pohjatutkimukset:

Niko Lahdenperä 040-6546777

etunimi.sukunimi@pbm.fi