Geotekniikka

Pohjatutkimus

Pohjatutkimuksen tarkoituksena
on selvittää rakennuspaikan pohjaolosuhteet ja niiden vaihtelut. Rakentamisen jatkosuunnittelua varten selvitämme tutkimusalueen maaperästä siinä esiintyvät maalajit, maaperän tiiveyden ja sen vaihtelut sekä havainnot pohjaveden pinnan tasosta. Lisäksi kohteesta riippuen tutkimme myös kalliopinnan sijaintia.

Pohjatutkimusten sisältö vaihtelee kohteittain aikaisempien tutkimustulosten sekä kohteen luonteen ja vaativuuden perusteella. Pohjatutkimusten sisältö koostuu yleensä erilaisista kairauksista, näytteenotosta, pohjavesiputkista sekä koekuopista tai rakennekairauksista. Pohjatutkimustarpeen ja laajuuden määrittää aina vastuullinen pohjarakennesuunnittelijamme.

Hyvissä ajoin tehtävillä pohjatutkimuksilla ja tähän liittyvillä suunnitteluratkaisuilla luodaan turvalliset, terveelliset ja kustannustehokkaat puitteet niin uudis- kuin korjausrakentamisen kohteisiin.

Olemme mukana hankkeenne eri vaiheissa

Maalaboratorio-tutkimukset

Maanäytteiden ottaminen ja niiden analysointi kuuluu aina asiallisesti tehtyyn pohjatutkimukseen. Pelkillä kairausdiagrammeilla ei pystytä yksin arvioimaan maaperän ominaisuuksia vaan kairausten yhteydessä otetaan maanäytteitä, joista tutkitaan vähintään maalaji, rakeisuus ja vesipitoisuus.

Geosuunnittelu

Kohteen geosuunnittelu on tärkeä aloittaa heti uuden hankkeen hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin samassa yhteydessä saadaan selvitettyä alueen maaperän soveltuvuus rakentamiseen ja asetettua pohjarakentamista koskevat rajoitteet.

Geosuunnittelun tarkoituksena on antaa hankkeen suunnitteluun liittyviä mitoitusarvoja niin arkkitehdille kuin rakennesuunnittelijalle. Lisäksi työn rajauksen mukaan geosuunnittelija työskentelee läheisesti myös LVI-, sähkö ja aluesuunnittelijan kanssa huomioiden kohteen maaperän ja sen alueelliseen toimivuuteen liittyvät haasteet.

Pohjatutkimukset on tärkeä toteuttaa heti hankkeen alkuvaiheessa ensimmäisten luonnosten valmistumisen jälkeen, jolloin voidaan asettaa maanrakennustöitä koskevat vaatimukset ja näin ohjata hanketta kustannustehokkaisiin ratkaisuihin.

Hankkeen edetessä pohjarakennussuunnitelmia päivitetään kohteen vaatimusten mukaisesti yhteistyössä arkkitehdin, rakenne-suunnittelijan ja muiden erikoisalojen suunnittelijoiden kanssa.

Työmaan laadunvalvonta

Maa- ja pohjarakentaminen vaatii laadunvalvontaa siinä missä kaikki muutkin maan päällä tapahtuvat rakennustyövaiheet. Mikäli pohjarakenteissa ei saavuteta asetettuja laatuvaatimuksia tai niistä venytään, voivat niiden korjauskustannukset olla huomattavia tai rakennus voidaan joutua asettamaan  jopa käyttökieltoon.

Maanrakennuksen laadunvalvontaa tehdään yleensä tiiveyskokeilla (Troxler) tai kantavuuskokeilla (levykuormituskoe). Laadunvalvontakokeiden vaatimukset ja hyväksyminen tapahtuvat vastuullisen geosuunnittelijan toimesta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Pohjatutkimus tarkoittaa ensisijaisesti rakennuspaikan pohjaolosuhteiden sekä maaperän
kantavuuden selvittämistä kairauksin, maanäytteiden ottoa laboratoriotutkimuksiin, maanpinnan
muodon selvittämistä GPS-/takymetrimittauksin sekä pohjavedenpinnan havainnointia.
Pohjatutkimusten tulokset valmistuvat noin viikon päästä tutkimuksista (maanäytteiden
analysoinnissa menee muutama päivä johtuen oikealla tavalla tehdyistä analyyseistä).
Pohjatutkimustulosten perusteella kohteeseen laaditaan perustamistapalausunto, jossa esitetään
pohjarakentamisen kannalta toteuttamiskelpoisin sekä kustannustehokkain vaihtoehto.
Perustamistapalausunnossa kuvataan kohteeseen tehdyt pohjatutkimukset, pohjaolosuhteet ja
niiden vaihtelu, määritetään rakennuksen tai rakennusten perustamistapa sekä kerrotaan
routasuojauksesta, salaojituksesta sekä mitoitetaan piha- ja liikennealueet.

Maaperä tai pohjatutkimus on pakollinen osassa Suomea ja muissa alueilla hyvin
suositeltava. Hyvin ja laadukkaasti tehty pohjatutkimus säästää pohjarakenneratkaisuissa tuhansia
tai kymmeniä tuhansia euroja, mikäli rakenteet päästään suoraan tekemään oikein ja syviltä
kaivuilta vältytään.

Perustamistapalausunnon tarkoituksena on palvella niin asiakasta kuin kohteen
suunnittelijoita. Pohjatutkimusten perusteella geosuunnittelija määrittää kohteeseen soveltuvat
pohjarakenneratkaisut kustannustehokkaalla tavalla. Rakennukset perustetaan yleisimmin
Suomessa massanvaihdon tai paalujen varaan. Kohteesta riippuen voidaan käyttää myös muita
vaihtoehtoja.

Vesistöjen läheisyyteen rakennettavien rakennusten suunnittelussa pitää huomioida
vesipinta ja sen mahdollinen vaihtelu. Pohjavedenpinnan selvittäminen tai havainnointi on tärkeä
osa pohjarakennesuunnittelija. Erityisesti vesialueiden tai suurien korkeuserojen lähelle
rakennettaessa tulee huomioida myös stabiliteetin riittävyys.

Hyvin tehty pohjatutkimus sisältää aina perustamistapalausunnossa, jossa esitetään
kohdekohtaisesti oikeat pohjarakenteet ja kantavuudet. Tutkimukset tulee tehdä tarpeeksi laajana,
niin että rakennuspaikan pohjaolosuhteet saadaan tietoon ja lausuntoon saadaan niin sanotusti
lihaa luiden ympärille.

Tarvitsetko asiantuntijoidemme apua?
Ota yhteyttä alla.
lahdenperä_niko
Niko Lahdenperä
Diplomi-insinööri

FISE Vaativa (V)-luokan pohjarakennussuunnittelija, uudisrakentaminen

FISE tavanomainen infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija

Ympäristönäytteenottajan pätevyys Nro. 993 

Vieritä ylös