Asbesti-
& Haitta-ainetutkimus

Asbestia ja muita haitta-aineita on käytetty eri rakennustuotteissa yleisesti kymmenien vuosien ajan.

Asbestilain mukaan rakennusmateriaalien mahdollinen asbestipitoisuus on selvitettävä ennen purkutöitä kaikissa rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994. Asbestin lisäksi rakennusmateriaaleissa on käytetty useita muitakin terveydelle sekä ympäristölle vaaraa aiheuttavia haitta-aineita, kuten PAH-yhdisteitä, PCB-pitoisia tuotteita ja raskasmetalleja. Rakennuksen elinkaaren päättyessä haitta-ainekartoitukseen yhdistetään usein myös purkujätteen käsittelyyn liittyviä analyysejä, kuten betonin hyötykäyttökelpoisuusanalyysi.

Mitä tutkitaan?

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa tutkitaan rakenteissa mahdollisesti olevat:

  • Asbestipitoiset materiaalit
  • PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit
  • PCB:tä ja lyijyä sisältävät materiaalit
  • Raskametalleja sisältävät materiaalit
  • CCA-kyllästetyt puumateriaalit
  • SER-romu
  • Muut haitalliset aineet, kuten öljyhiilivedyllä pilaantuneet materiaalit
  • Betonin hyötykäyttömahdollisuus maanrakentamisessa

ASBESTI- & HAITTA-AINEKARTOITUS

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus voidaan suorittaa koko kiinteistöön, tai vain alueille, joille ollaan kohdistamassa toimenpiteitä. Kartoitusraportti toimii usein hankesuunnittelun sekä kustannuslaskennan lähtötietona, joten riittävän kattavasti toteutettu kartoitus ennaltaehkäisee korjaus- ja purkutöiden aikaisten yllättävien kustannusten syntymistä. Asiantuntijamme suorittavat kartoituksia muun muassa taloyhtiöille ja julkiselle sektorille sekä yksityishenkilöille.

Missä asbestia on?

Asbestia on käytetty yleisesti esimerkiksi rakennuslevyissä, putkieristeissä, liimoissa sekä lattiapinnoitteissa. Asbestin tunnistaminen tapahtuu laboratoriossa materiaalinäytteitä analysoimalla, sekä tiettyjen materiaalien osalta myös aistinvaraisin menetelmin. Muut haitta-aineet analysoidaan pääsääntöisesti kenttä- ja laboratoriotestein.

ASBESTILAKI KOSKETTAA KAIKKIA REMONTTEJA JA RAKENNUSHANKKEITA, JOTKA TEHDÄÄN ENNEN VUOTTA 1994 VALMISTUNEISSA RAKENNUKSISSA.

ASBESTI JA HAITTA-AINEASIANTUNTIJAMME

Asbestikartoitukset suorittaa aina koulutettu ammattilainen. Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijamme suorittavat kartoitukset myös vaativissa teollisuus- ja peruskorjaushankkeissa.

Kartoitus

Kartoitus toteutetaan tilaajan kanssa sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. Tutkittavat tilat kartoitetaan asiantuntijoidemme toimesta, jonka lisäksi otamme materiaalinäytteitä tuotteista, joiden epäillään sisältävän asbestia tai muita haitta-aineita.

Tulosten analysointi

Otettujen näytteiden tulokset analysoidaan FINAS-akkreditoiduissa laboratorioissa, jonka jälkeen asiantuntijamme suorittavat muun muassa asbestipitoisten rakennustuotteiden inventoinnin ja pölyävyysarvioinnin.

Raportti

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksesta laaditaan aina raportti, jossa esitetään todettujen asbesti- ja haitta-ainepitoisten tuotteiden esiintyminen tutkitussa kohteessa. Raportin liitteenä toimitetaan myös asbestin massalaskentataulukot sekä muut tarvittavat liitteet esimerkiksi purku-urakoitsijaa varten.

Huolellisesti toteutettu asbesti- ja haitta-ainekartoitus ennaltaehkäisee korjaus- ja purkutöiden aikaisten yllättävien kustannusten sekä töiden viivästymisen syntymistä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ainoa keino varmistua rakenteiden mahdollisista haitta-aineista on suorittaa asbesti- ja
haitta-ainekartoitus. Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijamme suorittavat niin pienet kuin
laajemmatkin haitta-ainekartoitukset, tutkimustarve vaihtelee tapauskohtaisesti muun muassa
rakennetyyppien ja tutkimuskohteessa käytettyjen materiaalien perusteella. Asbestikartoitus ennen
purkutöitä on lakisääteinen kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin.

Asbestikartoituksessa tutkitaan aina vähintään materiaalit, joihin ollaan kohdistamassa
toimenpiteitä. Kartoituksen yhteydessä pinnoitteita ja rakenteita avataan sovitussa laajuudessa.
Tutkittavista materiaaleista otetaan usein näytteitä, jotka analysoidaan akkreditoidussa
laboratoriossa. Tutkimuksen perusteella kartoituksesta laaditaan raportti, josta käy ilmi muun
muassa asbestipitoiset materiaalit ja niiden sijainti, asbestin määrät, kuntoluokka sekä toimenpide-
ehdotukset.

Asbestipitoisia materiaaleja purettaessa asbestikuituja vapautuu sisäilmaan, josta ne
voivat kulkeutua keuhkoihin. Tästä syystä asbestikartoituksen suorittaminen ja asbestin ja muiden
haitta-aineiden tunnistaminen ennen purkutöihin ryhtymistä on ensiarvoisen tärkeää. Mikäli
purkutyöt on kuitenkin ehditty aloittaa ja herää epäilys asbestin esiintymisestä purkualueella,
keskeytä purkutyöt välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme tilanteen ja jatkotoimenpiteiden
arvioimiseksi.

Mikäli asuntosi rakenteissa tai pintamateriaaleissa on asbestia, mutta rakenteet ovat
ehjät, ei asbestipitoisia materiaaleja tarvitse poistaa. Asbesti on vaarallista vain silloin, kun
asbestikuituja pääsee vapautumaan hengitysilmaan.

Mikäli asbestipitoisia materiaaleja halutaan purkaa, on purkutyöt tehtävä luvanvaraisena
asbestipurkutyönä. Ole yhteydessä alueellasi toimivaan asbestipurkutöitä tarjoavaan yritykseen.

Kyllä, kartoitus on suoritettava myös rakennusta purettaessa. Rakennusta purettaessa on
asbestin lisäksi syytä kiinnittää erityistä huomiota myös muihin haitta-aineisiin rakennusjätteen
loppusijoittamista varten. Mikäli purettavassa rakennuksessa on betonirakenteita, voidaan
samassa yhteydessä tutkia betonin kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuus.

Rakennusmateriaaleissa on käytetty useita erilaisia haitta-aineita, jotka on syytä
huomioida purkutöissä ja jätteen loppusijoituksessa. Yleisimpiä tutkittavia haitta-aineita asbestin
lisäksi ovat muun muassa PAH-yhdisteet (polysykliset aromaattiset hiilivedyt), PCB-yhdisteet,
öljyhiilivedyt sekä lyijy ja muut raskasmetallit.

Tarvitsetko asiantuntijoidemme apua?
Ota yhteyttä alla.
virve_ruokamo
Virve Ruokamo
Insinööri (AMK)

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija – Rakentamisen sertifikaatti Nro C-25680-33-20

Vieritä ylös